Prawo odstąpienia od umowy
 • Prawo odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od zawartej umowy przysługuje wyłącznie Kupującym będącym Konsumentami dokonującym zakupu w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 2. Konsument może odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną na adres: sklep@ekko.net.pl). Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.u. 2014, poz. 827). Wzór formularza odstąpienia jest dostępny również pod adresem: Formularz zwrotu towaru
 4. W razie skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy droga elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku, np.: pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres widniejący na dowodzie zakupu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Przesłanie wraz ze zwracanym towarem dowodu zakupu przyśpieszy znacząco czas procesowania zwrotu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Sprzedawca informuje, że w przypadku zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu szacowane są maksymalnie na kwotę 1.000,00 zł brutto.
 9. Zwracany towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 - 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.u. 2014, poz. 827), a w szczególności w odniesieniu do umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użyci;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. zawartej w drodze aukcji publicznej.
 11. Odsyłany towar zaleca się należycie zabezpieczyć tak by nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Większość produktów posiada elementy ochronne takie jak folie w miejscach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmowania ich przez okres 14 dni od doręczenia sprzętu.
 • Rękojmia
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów bez wad. W odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami odpowiada za wady towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji z tytułu rękojmi jest bezwarunkowe; jednakże w celu identyfikacji w systemie reklamacyjnym Sprzedawcy wskazane jest wypełnienie nieobowiązkowego formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się pod adresem Formularz reklamacji. Po wpłynięciu reklamacji zostanie nadany numer reklamacji.
 3. W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany w ciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia reklamacji (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).
 4. Kupujący otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem reklamacji.
 5. Transport reklamowanego towaru odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy.
 6. Reklamowany towar należy przesłać na adres : EKKO ul. Skarbowców 4, 53-025 Wrocław..
 7. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru.
 8. Kupujący powinien do reklamowanego towaru dołączyć w szczególności szczegółowy opis występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada występuje, kiedy wada została stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedawcy i na jakiej podstawie (rękojmia/gwarancja) oraz podać swoje dane kontaktowe.
 9. Reklamowany towar powinien w miarę możliwości być zapakowany w sposób gwarantujący odpowiednią ochronę podczas transportu.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić towar Sprzedawcy w miejscu, w którym towar się znajduje.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w terminie 14 dni. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedawcy przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 12. Informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 13. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej w uzgodnionym terminie, Sprzedawca wzywa Kupującego na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1 m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
 14. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, Sprzedawca odpowiada jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy używanej.
 15. W przypadku Kupującego, który nie jest Konsumentem odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej jest wyłączona (art. 558 Kodeksu cywilnego).
 16. EKKO.NET.PL Sp. z o.o. Sp. Kom. nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 17. Reklamacje dotyczące świadczenia usług on-line można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ekko.net.pl. Reklamacja powinna zawierać datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także dane kontaktowe zgłaszającego. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedawcę.
 • Gwarancja
 1. Na towary sprzedawane w sklepie internetowym może być udzielona gwarancja Sprzedawcy, producenta lub importera. Szczegółowe informacje na temat rodzaju gwarancji, którą jest objęty dany towar znajduje się na Karcie Produktu.
 2. Towar posiadający gwarancję producenta lub importera nie podlega warunkom gwarancyjnym Sprzedawcy i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta lub importera zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta lub importera.
 3. W przypadku udzielenia gwarancji przez Sprzedawcę jej czas jest określony, indywidualny, zgodnie z dowodem zakupu i sticker'em umieszczonym na sprzęcie. Warunki udzielonej gwarancji są dostępne pod adresem: Warunki gwarancji.
 4. Do towaru reklamowanego w ramach gwarancji - w przypadku jej udzielenia - należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem . W przypadku ich braku Sprzedawca rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w EKKO.NET.PL.
 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl